Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działa Rada Społeczna, powołana Uchwałą nr XLIII/461/23 Rady Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2023 r.

 

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 • Marek Kobyliński – przewodniczący - jako osoba wskazana przez Wójta Gminy Cekcyn
 • Dorota Ziółkowska – członek - jako osoba wybrana przez Radę Gminy
 • Anna Rydzkowska – członek - jako osoba wybrana przez Radę Gminy
 • Krzysztof Szulczyk– członek- jako przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Rada społeczna jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • doradczym kierownika.

 

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 •  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 •  związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 •  przyznawania kierownikowi nagród,
 •  rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 •  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 •  rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 •  kredytów bankowych lub dotacji,
 •  podziału zysku;
 •  zbycie aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 •  regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.