Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
nr 1/04/2024 z dnia 11.04.2024 r.


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U.2023.991 z dnia 2023.05.24 ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2024.146 z dnia 2024.02.06, z późn. zm.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  89-511 Cekcyn, ul. Dworcowa 6

zaprasza
do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielanie przez lekarzy świadczeń  zdrowotnych w:
  1. Poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  2. Poradni (gabinecie) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 2. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w  określonej wyżej dziedzinie medycyny oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2023.991 z dnia 2023.05.24).
 3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w  Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej. Wymienione materiały zainteresowani mogą pobrać lub się z nimi zapoznać  w siedzibie Zamawiającego, w księgowości zakładu od dnia 11.04.2024 r. w godzinach 8:00 – 16:00.
 4. Osoby upoważnione do kontaktów – Główny Księgowy - tel: 518 721 204
 5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie “Konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna”
 6. Termin składania ofert upływa  25.04.2024. r. o godzinie 12 Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie najpóźniej  przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2024 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego.
 8. Kryteria oceny ofert stanowią:
 • cena za  jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych (godzina)
 • kwalifikacje zawodowe  
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.
 2. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunkach konkursu ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 3. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń  zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Cekcynie przypada na dzień  2.05.2024 r. Okres obowiązywania umowy – 31.12.2026 r.  
 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie w terminie 2 dni roboczych od daty jego rozstrzygnięcia.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cekcynie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
 6. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

  Data ogłoszenia: 11.04.2024 r.

 

Kierownik

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

/Agnieszka Derdowska/

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPZOZ w Cekcynie (powiat tucholski)

 

Stanowisko: Dietetyk - NABÓR ZAKOŃCZONY

Zakres obowiązków:

 • Opieka i wsparcie podopiecznych z chorobami przewlekłymi: cukrzyca, choroby serca, choroby płuc, choroby tarczycy
 • Układanie planów żywieniowych i treningowych z zachowaniem standardów
 • Modyfikacje w planach żywieniowych
 • Edukacja podopiecznych i pomoc w budowie zdrowych nawyków żywieniowych

Miejsce pracy:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dworcowa 6, 89-511  Cekcyn

Rodzaj umowy: umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna

Wymiar etatu: nie dotyczy

Wynagrodzenie brutto: zależne od ilości porad - do uzgodnienia z Kierownikiem SPZOZ

Wymagania:

 • ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka, lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka, lub
 • rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra, lub
 • rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007 r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku dietetyka
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Poczucie odpowiedzialności za przypisane zadania
 • Dobra organizacja pracy, obowiązkowość i terminowość
 • Otwartość na rozwój i aktualizowanie wiedzy

 

Zapraszamy do kontaktu:

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  bądź
 • nr tel. 518 721 204