Świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.540 t.j. z dnia 2021.03.25   Status: Akt obowiązujący   Wersja od: 25 marca 2021 r.   tekst jednolity

 

Świadczenia gwarantowane obejmują:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
 • świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, realizowane w warunkach określonych w części II;
 • poradę patronażową realizowaną w warunkach określonych w części III;
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe, realizowane w warunkach określonych w części III;
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, określone w części IV;
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

ŚWIADCZENIA MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LUB DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I NIEOBRAZOWEJ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. Badania hematologiczne:
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

 

 1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3;
 • FT4;
 • PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity.

 

 1. Badania moczu:
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

 

 1. Badania kału:
 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona - metodą immunochemiczną.

 

 1. Badania układu krzepnięcia:
 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.

 

 1. Badania mikrobiologiczne:
 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

 

 1. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

 

 1. Diagnostyka ultrasonograficzna:
 • 713 USG tarczycy i przytarczyc;
 • 717 USG ślinianek;
 • 752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • 761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego;
 • 790 USG węzłów chłonnych.

 

 1. Spirometria.

 

 1. Zdjęcia radiologiczne:
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

 

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z warunkami określonymi w części III;
 • poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • wizytę profilaktyczną;
 • poradę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • poradę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.