REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

 

Podstawy prawne funkcjonowania

§1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami),
 3. statutu Zakładu.

 

Postanowienia ogólne

§2

Niniejszy regulamin określa:

 1. cele i zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 2. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 3. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,
 4. organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 5. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,
 6. prawa i obowiązki pacjenta,
 7. obowiązki Zakładu w razie śmierci pacjenta,
 8. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych i wysokość opłat za te świadczenia,
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.

§3

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony przez Gminę Cekcyn.
 2. Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajduje się w miejscowości Cekcyn, ul. Dworcowa 6; województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Cekcyn.
 3. Zakładem leczniczym Zakładu jest Przychodnia Cekcyn.

 

Cele i zadania

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§4

 1. Podstawowym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej należy:
  1. prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,
  2. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,
  3. organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji,
  4. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
  5. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,
  6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
  7. inne zadania zlecone przez kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

§5

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dzieci, organizuje opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i fizjoterapię z rehabilitacją w  sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 3. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych to Siedziba zakładu – Cekcyn, ul. Dworcowa 6 w komórkach organizacyjnych:
 • poradnia lekarza poz,
 • poradnia lekarza poz dla dzieci,
 • gabinet medycyny szkolnej,
 • gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 • gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej,
 • punkt szczepień,
 • gabinet zabiegowy,
 • gabinet rehabilitacji medycznej,
 • zespół rehabilitacji domowej.
 1. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), telefonicznie, pocztą elektroniczną, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym
  z pacjentem.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym.

 

§6

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, kierują ubezpieczonych na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.
 2. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
 3. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej

w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów

i ciągłości postępowania

§7

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie umów o współpracy.
 2. W celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki i leczenia oraz ciągłości postępowania, w przypadku konieczności przeprowadzania badań, konsultacji, leczenia specjalistycznego, leczenia sanatoryjnego, pacjent zostaje skierowany do odpowiedniego podmiotu leczniczego.
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi, przechowuje  i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

§8

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej funkcjonują następujące komórki organizacyjne :

 1. poradnia lekarza poz
 2. usługi pomocnicze w tym:
 • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej,
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej,
 1. poradnia lekarza poz dla dzieci,
 2. gabinet medycyny szkolne,
 3. gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
 4. gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej,
 5. punkt szczepień,
 6. gabinet zabiegowy,
 7. gabinet rehabilitacji medycznej,
 8. zespół rehabilitacji domowej.

§9

Do podstawowych zadań  poradni lekarza poz i poradni lekarza poz dla dzieci  należy:

 1. badanie i porada lekarska,
 2. diagnostyka i leczenie,
 3. kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe oraz do opieki długoterminowej,
 4. opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą,
 5. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 6. obowiązkowe szczepienia ochronne,
 7. opieka nad niepełnosprawnymi,
 8. edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób,
 9. świadczenia pielęgniarskie w środowisku nauczania i wychowania,
 10. świadczenia pielęgniarki poz,
 11. świadczenia położnej poz,
 12. zapewnienie transportu sanitarnego w komórkach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§10

Do podstawowych zadań gabinetu medycyny szkolnej należy:

 1. przeprowadzanie testów przesiewowych u uczniów  i kierowanie postępowaniem po przesiewowym,
 2. przygotowanie i prowadzenie profilaktycznych badań lekarskich,
 3. prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
 4. poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
 5. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

 

§11

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej należy:

 1. planowanie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej,
 2. udzielanie świadczeń z promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 3. udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 4. prowadzenie dokumentacji medycznej,
 5. współpraca z lekarzem poz, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania i położną środowiskowo – rodzinną,
 6. udzielanie w nagłych przypadkach pomocy pielęgniarskiej.

 

§12

Do podstawowych zadań gabinetu położnej środowiskowej – rodzinnej należy:

 1. objęcie opieką profilaktyczną wszystkich kobiet ciężarnych danego rejonu,
 2. prowadzenie dokumentacji z wydzieleniem grup ciąży wysokiego ryzyka, wymagających specjalnego nadzoru, przypadków zagrożeń chorobami nowotworowymi,
 3. organizowanie i wspólne prowadzenie z lekarzem działalności w zakresie popularyzacji metod zapobiegania ciąży, świadomego podejmowania decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, szkodliwości przerywania ciąży,
 4. sprawowanie czynnej, systematycznej opieki nad położnicami i noworodkami do 6-go tygodnia życia, bezpośrednio po ich powrocie z zakładu położniczego,
 5. pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
 6. udzielnie w nagłych przypadkach pomocy położniczej oraz wstępnych porad w schorzeniach ginekologicznych,
 7. współpraca z lekarzem poz i pielęgniarką środowiskowo – rodzinną.

 

§13

Do podstawowych zadań punktu szczepień i gabinetu zabiegowego należy:

 1. wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych,
 2. wykonywanie opatrunków , pomiarów RR, EKG, badania poziomu cukru, pobierania materiałów   do badań analitycznych,
 3. wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza,
 4. prowadzenie dokumentacji,
 5. prowadzenie profilaktyki (bilanse ),
 6. planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego
 7. przechowywania szczepionek,
 8. organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej .

 

§14

Do podstawowych zadań gabinetu rehabilitacji medycznej należą usługi  w zakresie:

 1. fizykoterapii,
 2. kinezyterapii,
 3. elektro lecznictwa,
 4. światłolecznictwa i ciepłolecznictwa,
 5. leczenia polem elektromagnetycznym,
 6. masaży.

 

§15

Do podstawowych zadań zespołu rehabilitacji domowej należą usługi świadczone w domu pacjenta w zakresie:

 1. kinezyterapii,
 2. elektroterapii,
 3. laseroterapii,
 4. masaży.

§16

 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej należy między innymi:
 1. organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 2. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 4. podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju i finansów zakładu.

 

Prawa i obowiązki pacjenta

§17

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  2. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  3. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  4. wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych.
 1. Do obowiązków pacjenta należy:
 1. przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 2. przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 3. przestrzegania zasad higieny osobistej,
 4. posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,
 5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,
 6. przestrzeganie zaleceń lekarza,
 7. pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika  zakładu.
 8. kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

 

 

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

§18

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sądu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.
 4. W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 5. Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, wydaje się najbliższej rodzinie.

 

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

§19

Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417).

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Zgodnie z powyższym ustalone obowiązujące stawki opłat umieszczone są na tablicy ogłoszeń Zakładu.

 

 

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych  innych niż finansowane ze środków publicznych i wysokość opłat za te świadczenia

 

§20

 

 1. Zakład może udzielać odpłatnie świadczeń zdrowotnych  spoza katalogu świadczeń gwarantowanych jeśli nie narusza to regulacji kolejkowych .
 2.  Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
 1. w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu, który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych,
 2. w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który  zgłosił się do SPZOZ w  trybie przyjęcia prywatnego,
 3. wyczerpania limitu na świadczenia w ramach zawartej umowy z NFZ.
 4. Pacjent musi być poinformowany :
 5. o możliwości oczekiwania na wykonanie świadczenia w późniejszym terminie,
 6. o możliwości wykonania świadczenia nieodpłatnie w innej placówce, w której jest kontrakt na określone świadczenie z NFZ,
 7. pacjent musi wyrazić świadomą zgodę na udzielenie świadczenia odpłatnie,
 8. świadczenia udzielane odpłatnie muszą być wykonywane poza godzinami w których są wykonywane świadczenia w ramach zawartej umowy z NFZ.

Wysokość opłat za usługi medyczne o których mowa w punkcie 1 i 2 jest ustalana w oparciu o cennik wewnątrz zakładowy ustalony przez kierownika zakładu.

Stawki opłat za usługi medyczne  umieszczone są na tablicy ogłoszeń Zakładu.

 

Przepisy końcowe

 

§21

Regulamin Organizacyjny ustalony przez kierownika SP ZOZ wchodzi w życie po zaopiniowaniu  przez Radę Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, art.48 ust.2 pkt.2f ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki
Download this file (Regulamin organizacyjny SPZOZ.pdf)Regulamin organizacyjny SPZOZ.pdf2829 kB