W Przychodni Cekcyn obowiązuje regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

W sprawach dotyczących udzielanych świadczeń medycznych wnoszący skargi i wnioski ustnie, przyjmowani są przez kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  89-511 Cekcyn, ul. Dworcowa 6 , po telefonicznym umówieniu w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 1300 do 1400 – skargi i wnioski wnoszone ustnie na żądanie są protokołowane.

Skargi lub wnioski wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej , przyjmuje recepcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, osoba przyjmująca skargę ma obowiązek na wniosek składającego potwierdzić złożenie skargi lub wniosku.  

adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Jeżeli zostałeś niewłaściwie potraktowany przez świadczeniodawcę lub uważasz, że w placówce, w której się leczysz lub leczyłeś występują nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń, masz prawo złożyć skargę na czynności i działania świadczeniodawcy. Więcej informacji znajdziesz na stronie Skargi i wnioski.

https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/user/menu/menu/open@info?view=07

 

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Bydgoszczy:

osobiście, przy ul. Łomżyńskiej 33,/Sekcja ds. Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, /pok. 40.1/,

pisemnie, na adres: Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,

telefonicznie - zapytania w sprawie skarg i wniosków, pod nr tel. 52 32 52 959.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Oddziale odbywa się w oparciu o Zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 roku z późn. zm. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w szczególności § 7 i § 8 ww. zarządzenia:

  1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
  2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
  3. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  4. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.
  5. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego potwierdzenia do Funduszu.
  6. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.
  7. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  8. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (…)..