Regulamin Korzystania z eRejestracji (online)

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, 1030j. t.).
 2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Cekcynie, ul. Dworcowa 6, 89-511 Cekcyn (dalej: Przychodnia) usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci możliwości rejestracji na wizyty do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujących w Przychodni.
 3. Usługi o których mowa w pkt. 2, realizowane są za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej pod adresem https://erejestracja.dreryk.pl/ca2c97ac-3119-48e3-be12-d17b89c1d077/pub/logowanie
 4. W celu uzyskania dostępu do eRejestracji, nowy użytkownik  dokonuje rejestracji  bezpośrednio w recepcji  Przychodni  poprzez złożenie uzupełnionego Wniosku  o dostęp do eRejestracji – wygenerowane zostanie pierwszorazowe hasło dostępu. Wniosek należy pobrać ze strony  internetowej www.cekcyn.pl  lub w recepcji Przychodni.
 5. Rejestracja do lekarzy jest udostępniana przez całą dobę.
 6. Zarejestrowanie wizyty do lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej za pomocą eRejestracji nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia.
 7. Terminy wolne oznaczone są w eRejestracji  na zielono.  Terminy zajęte nie są widoczne.
 8. Dostęp do eRejestracji może być czasowo lub stale uniemożliwiony przez Przychodnię w stosunku do wszystkich lub części użytkowników, jeśli wynika to z przyczyn technicznych lub ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Brak dostępu do eRejestracji  spowodowany przyczynami niezależnymi od Przychodni, w szczególności awarią sprzętu lub systemu teleinformatycznego, a także w okolicznościach określonych w pkt 8., nie stanowi podstawy do roszczeń użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 10.  Dane osobowe użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 11.  Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu udostępnienia danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczenia usługi Rejestracji osobom nieuprawnionym, jeśli udostępnienie to nastąpiło w wyniku:
  1. działań użytkownika, w szczególności podania osobom trzecim danych dostępowych
  2. zdarzeń mających miejsce poza siecią teleinformatyczną Przychodni, to jest w szczególności w ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej (np. w związku z przechwyceniem danych) oraz na urządzeniu dostępowym użytkownika (np. w związku z kradzieżą danych z tego urządzenia),
  3. siły wyższej, przez którą rozumie się każdą okoliczność niezależną od Przychodni pochodzenia naturalnego lub związanego z działalnością ludzką, która powoduje skutki w postaci uszkodzenia lub zniszczenia w całości lub części systemu teleinformatycznego lub jego urządzeń, o ile okoliczności są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu należytej staranności skutkom tych zdarzeń nie można było zapobiec.
 12. Niezależnie od wyłączenia odpowiedzialności Przychodnia, w razie otrzymania informacji o zaistnieniu lub zagrożeniu zaistnienia sytuacji, w której z danymi użytkownika zapoznał się podmiot nieuprawniony, Przychodnia podejmie wszelkie dostępne działania w celu ograniczenia skutków powyższego zdarzenia (w szczególności poprzez zablokowanie dostępu do danych użytkownika przy użyciu dotychczasowych danych dostępowych).
 13. Przychodnia zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości i formy aplikacji określonej w pkt. 3., bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników. W przypadku, gdy zmiana aplikacji powoduje zmiany w warunkach korzystania z eRejestracji, określonych w Regulaminie, przychodnia dokona powiadomienia Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej wskazanej w pkt 16.
 14. Pacjent może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta w usłudze e Rejestracji. Aby usunąć konto należy zalogować się w usłudze, przejść do edycji danych i wybrać opcję „USUŃ KONTO”. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem przechowywanych w usłudze danych pacjenta.
 15. Pacjent może złożyć reklamację, której przedmiotem jest nieprawidłowe, w jego ocenie, funkcjonowanie eRejestracji. Reklamację składa się w formie pisemnej na adres:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 89-511 Cekcyn, ul. Dworcowa 6  lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. Regulamin udostępniany jest użytkownikom na stronie internetowej http://cekcyn.pl/index.php/samodzielny-publiczny-zespo-opieki-zdrowotnej/prawa-pacjenta.
 17. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2016.186 j.t. ze zm.), ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015.2069 j.t. ze zm.).