ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
89-511 Cekcyn,  ul. Dworcowa 6
REGON 092352032; NIP 561-13-26-271; KRS 0000002049
Telefon: 518 633 635
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 licencji oprogramowania umożliwiającego zdalne przeprowadzenie wizyty, podczas której personel medyczny będzie mógł widzieć i słyszeć Pacjentów oraz 8 licencji oprogramowania do świadczenia opieki koordynowanej. Zamawiane oprogramowanie musi być kompatybilne z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem drEryk Gabinet.
 2. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22; nabór nr 1/POZ2-REACT/2022, realizowanego w ramach Działania 11.3, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, zgodnie określonymi wymaganiami oraz zasadami wiedzy technicznej, zasadami należytej staranności oraz obowiązującymi normami i przepisami.
 4. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
 5. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 7. Adres dostawy przedmiotu zamówienia: ul. Dworcowa 6, 89 – 511 Cekcyn.
 8. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera załącznik nr 2 do mniejszego zapytania ofertowego.
 9. Oznaczenie wg wspólnego słownika CPV:


CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

III. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kompletny, wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.

V. TERMIN ZWIĄZANY OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

VI. TERMIN REALIZACJI

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.
 2. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
 3. Zaoferowana cena powinna być określona wartością brutto.
 4. Cena winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 5. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

 VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę cenową należy:

złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 89-511 Cekcyn,
ul. Dworcowa 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

lub

przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferta złożona elektronicznie powinna zostać podpisana podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym.

do dnia 20 lipca 2023 roku do godz. 10:00.

UWAGI

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

                                                                                                         

Cekcyn, dnia 11 lipca 2023 r.